Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Vedtægter


Vedtægter

for

Gilleleje Jagtforening 

 

 

1.0                 Navn og hjemsted.  

1.1                 Foreningens navn er GILLELEJE JAGTFORENING.  

1.2                 Foreningens hjemsted er Gilleleje & omegn i Gribskov kommune.  

 

2.0                 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.  

2.1                 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter, medmindre undtagelser herfor udtrykkeligt er nævnt i nærværende vedtægter.  

2.2                 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

  

3.0                 Formål og opgave.  

3.1                 Foreningens formål er at samle alle jægere og flugtskytter inden for foreningens område, og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål. 

  

4.0                 Optagelse.  

4.1                 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.  

4.2                En enig bestyrelse kan hædre medlemmer af Gilleleje Jagtforening. 

Kun medlemmer der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Gilleleje Jagtforening eller på anden vis har haft en særlig stor betydning for foreningen, kan hædres.

Et hædret medlem har alle medlemsrettigheder i øvrigt. 

Hædrede medlemmer modtager et diplom, og der opsættes i klubhuset en markering af hædringen.

 

 5.0                 Ophør.  

5.1                 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en december måned.  

5.2                 Foreningen skal slette et medlem, som er i mere end 3 mdr. s restance med kontingent.  

5.3                 En enstemmig bestyrelse kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter § 36 -41, eller hvis medlemmet på anden måde har forbrudt sig mod Gilleleje Jagtforening, eller dens love og regler. En eksklusion skal godkendes på den nærmest følgende generalforsamling. For at være gyldig i DJ i almindelighed skal eksklusionen godkendes i DJ´s hovedbestyrelse.  

5.4                 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.  

 

6.0                 Kontingent og hæftelse.  

6.1                 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent til lokalforeningen, samt det til enhver tid af DJ fastsatte kontingent til hovedforeningen. 

6.2                 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer, og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.                      

6.3                 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.  

 

7.0                 Ordinær generalforsamling.  

7.1                 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

7.2                 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts.  

7.3                 Meddelelse om afholdelse af ordinær generalforsamling skal fremstå på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

7.4                 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:  

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt. 

 

8.0                 Ekstraordinær generalforsamling.  

8.1                 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 20% af medlemmerne (opgjort pr. nærmest foregående 1. januar) skriftligt begærer dette overfor bestyrelsen, med angivelse af hvilke sager man ønsker behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal denne senest fire uger herefter lade afholde ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.  

 

9.0                 Afstemninger.  

9.1                 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

9.2                 Hvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

9.3                 Skriftlig afstemning kan foretages såfremt dirigenten bestemmer dette, eller hvis 20% af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.  

9.4                 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stemmelighed er bestyrelsesflertallet afgørende.  

9.5                 Investeringer i ejendom, bygninger, inventar, maskiner, anlæg o.l., men ikke lerduer og patroner, på kr. 40.000,00, eller mere, kan kun vedtages, hvis det udtrykkeligt er anført i dagsordenen at emnet skal behandles, og kun hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettige medlemmer stemmer herfor. Er et flertal ikke fornødent, kan en ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 måned og senest 3 måneder efter godkende samme forslag med almindelig stemmeflerhed.  

9.6                 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmeberettige medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.  

 

10.0               Bestyrelse.  

10.1               Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.  

10.2               Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer incl. formand og kasserer.  

10.3               Valgperioden er 2 år. 2 medlemmer vælges i lige år, og 3 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.  

10.4               Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, formanden i lige år og kassereren i ulige år.  

10.5               Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.  

10.6               Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer begærer det.  

10.7               Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  

10.8               Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.  

10.9               Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

  

11.0               Tegningsret.  

11.1               Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.  

11.2               Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 

 

12.0               Formue og regnskabsår.  

12.1               Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller i obligationer udstedt af den danske stat.  

12.2               Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

13.0               Revision.  

13.1               De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfv. pkt. 7.4, reviderer og påtegner regnskabet. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.  

13.2               Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.  

13.3               Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer. 

  

14.0               Sammenslutning.  

14.1               For at sammenlægge foreningen med andre lokalforeninger under DJ kræves, at to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager et enslydende forslag herom med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer.  

 

15.0               Opløsning.  

15.1               Generalforsamlingen kan med mindst ¾ stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.  

15.2               Foreningens eventuelle formue skal –efter at alle forpligtelser er opfyldt, og de til sikring af bevarelse af foreningens jordarealer som vildtvenlige og jagtfrie arealer, fornødne midler er anvendt- forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.  

 

16.0               Ikrafttræden.  

16.1               Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 21. januar 1992, træder i kraft dagen efter godkendelsen i DJ´s hovedbestyrelse.  

 

Nærværende vedtægter er senest revideret og bragt i overensstemmelse med beslutninger truffet på Gilleleje Jagtforenings generalforsamling den 18. januar 2011 samt generalforsamling den 17. januar 2012 og 16. januar 2018. 

 

 ……………………………………………………… 

Jesper Frederiksen, dirigent

 

  

Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse  2018