Dato for Ordinær generalforsamling 2021 afventer lempelse i covid19-restriktionerne

tirsdag den 11. august 2020 kl. 1900 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand. Sonny Persson er på valg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Frederik Bråthen, Jesper Bækman, Per Rydstrøm & Louis Otto modtager genvalg
  8. Valg af 2 suppleanter. Vagn Olsen & Hakon Fynbo modtager genvalg.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.

 

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/